VOORWAARDEN

LV DAKWERKEN

ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDENVOORWAARDENBehoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle leveringen, herstellingen of gelijk welke prestaties onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, wat ook de opdrachtgever op de van hem uitgaande drukwerken moge bedongen hebben.


Artikel 1

De BVBA LV Dakwerken of haar lasthebber voert haar dienste uit in de korst mogelijke tijd maar zonder waarborg van dag of uur; zij kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen die uit een vertraging voortspruiten, zelfs indien door het personeel, telefonisch of op een andere wijze, bepaalde data in het vooruitzicht werden gesteld, door voorgenoemden steeds ter goeder trouw handelen en slechts ten indicatieven titel inlichtingen geven.


Artikel 2

Contractuele opdrachten worden uitgevoerd en gefactureerd volgens de bepalingen omschreven in het contract afgesloten tussen de BVBA LCV Dakwerken en de opdrachtgever. Niet contractuele opdrachten worden gefactureerd op basis van de door de opdrachtgever getekende werkbon. De handtekening van de opdrachtgever bewijst zijn akkoord met de verrichte prestaties en leveringen.


Artikel 3

Klachten moeten ingediend worden binnen de 48 uur volgend op de tussenkomst van ons personeel; zij zullen slechts aanleiding kunnen geven tot niet vergoed werk in de mate dat erkend of bewezen wordt dat de prestaties gebreken vertonen en dat slechts in de mate van de herstelling van de oorspronkelijke te herstellen gebreken.


Artikel 4

Elk belangrijk werk, dat de levering van materiaal medebrengt voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 50€ moet gedekt zijn door een voorafgaande storting, die minsten zo groot is als de waarde van de te leveren materialen. Een regelmatige kwijting zal aan de klant worden vertrekt.


Artikel 5

Behalve een schriftelijke en speciale overeenkomst, zijn al onze rekeningen contant betaalbaar. De vertraging of het ongerechtvaardigde gebrek aan betaling van een rekening op de vervaldag, totaal of gedeeltelijk, brengt het volgende met zich mee:

1. Maakt alle rekeningen op naam van de klant, onmiddellijk eisbaar zelfs als hij ter betaling van deze rekeningen wissels heeft aangenomen op toekomstige vervaldagen.

2. Dwingt de klant ertoe achterstallige renten te betalen tegen een rentevoet van 12% per jaar op de bedragen die nog betaald moeten worden.

3. Dwingt daarenboven de klant ertoe een overeengekomen schadevergoeding te betalen van 10% op het factuurbedrag met een minimum bedrag van 25€


Artikel 6

Iedereen die beroep doet op de diensten van BVBA LCV Dakwerken of van een van haar lasthebbers wordt geacht de tarieven en de algemene voorwaarden van BVBA LV Dakwerken te aanvaarden.


Artikel 7

Inzake betwistingen zijn zullen alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd zijn, en in voorkomend geval het Vredegerecht van het kanton Willebroek.


De betalingen dienen binnen de 8 kalenderdagen betaald te zijn anders komt er 10% bij.


Top